แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ 
หมายเหตุ! - บางไฟล์อาจจะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับ ซึ่งเกิดจากระบบ


File NameTypeFile SizeFunctions
E_Form Office 2000.zipZIP932.48 KB<โหลด> | <download> 
E_Form Office 97.zipZIP953.47 KB<โหลด> | <download> 
E_Form Office XP.zipZIP927.88 KB<โหลด> | <download> 
Form Fax.xlsXLS20.50 KB<โหลด> | <download> 
Form Rim File.xlsXLS15.00 KB<โหลด> | <download> 
Form Sales Report.xlsXLS23.50 KB<โหลด> | <download> 
OCBF-IBC.xlsXLS63.80 KB<โหลด> | <download> 
Pile Foundation Design.docDOC1.58 MB<โหลด> | <download> 
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน....DOC37.50 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_หนังสือรับรอง (เลิกและชำระบัญ...ZIP61.30 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_หนังสือรับรอง.zipZIP46.77 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ก..zipZIP31.08 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ทพ..zipZIP68.19 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ บอจ.1.zipZIP62.43 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ บอจ.2.zipZIP56.96 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ บอจ.3.zipZIP52.78 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ บอจ.4.zipZIP36.67 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ บอจ.5.zipZIP28.06 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ลช.1.zipZIP63.74 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ลช.2.zipZIP35.50 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ลช.3.zipZIP53.14 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ลช.5.zipZIP40.14 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ลช.6.zipZIP38.81 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ ว..zipZIP33.35 KB<โหลด> | <download> 
จดทะเบียนบริษัท_แบบ สสช.1.zipZIP52.26 KB<โหลด> | <download> 
ตัวอย่างการเขียนรายงานสัมมนา_seminar_peper.zipZIP857.67 KB<โหลด> | <download> 
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.zipZIP7.93 KB<โหลด> | <download> 
บันทึกข้อตกลงอย่า.docDOC22.00 KB<โหลด> | <download> 
บิลเงินสด ใบกำกับภาษี.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
พินัยกรรม.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป (ไม่มีหลักประกัน).docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบมีหลักประกัน).docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้เงิน1.docDOC23.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้เงิน2.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้เงิน3.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายส่งสุราของบริษัท.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้าง27.zipZIP394.06 KB<โหลด> | <download> 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบ วช.สญ.1.zipZIP11.98 KB<โหลด> | <download> 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหร...ZIP17.48 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง.docDOC23.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือจ้างทำของ.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง.docDOC36.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร.docDOC46.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 03.docDOC21.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 05.docDOC21.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 06.docDOC20.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 07.docDOC23.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 08.docDOC22.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 09.docDOC22.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 10.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 12.docDOC21.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 13.docDOC22.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 14.docDOC24.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 3.docDOC21.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 4.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 5.docDOC21.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 6.docDOC20.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 7.docDOC23.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 8.docDOC22.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 9.docDOC22.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจช่วง.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าวบังคับจำนอง.docDOC21.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจฟ้องคดี.docDOC22.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจให้จัดการผลประโยชน์.docDOC25.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี.docDOC22.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนขายหุ้น.docDOC22.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญากู้เงิน.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญากู้เงินอันที่ 2.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาขอเช่าอาคาร.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาขายลดตั๋วเงิน 1.docDOC47.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกัน.docDOC26.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกัน1.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกัน2.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกัน4.docDOC26.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ....DOC26.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน1.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน2.doc.docDOC53.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้...DOC37.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า1.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจ้าง.docDOC95.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจ้างว่าความ.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร.docDOC62.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน.docDOC46.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาซื้อขายสินค้า รับโอนสินค้า.docDOC46.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน.docDOC40.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา.docDOC42.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดิน.docDOC37.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน...DOC39.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาหย่า.docDOC24.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่า1.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่า2.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่าช่วง.docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่าซื้อ.docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่าบ้าน.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาโอนหุ้น.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด2.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภั...DOC22.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสำคัญสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง1.docDOC73.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสำคัญสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง1[1].docDOC70.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือหย่าโดยความยินยอม.docDOC26.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน.docDOC42.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน1.docDOC42.00 KB<โหลด> | <download> 
หลักฐานการกู้ยืมเงิน.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
หลักฐานการเช่าอสังหาริมทรัพย์.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร.zipZIP63.63 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย.zipZIP52.44 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการวิจ...ZIP59.26 KB<โหลด> | <download> 
แบบรายงานการศึกษาการไปราชการ การไปร่วมประชุม....DOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า.docDOC43.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบขออนุมัติสั่งซื้อ.docDOC47.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบฝากขาย.docDOC43.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบฝากขายต่อ.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบรับงาน ใบรายงานขาย.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบวางบิล.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบสำคัญจ่าย.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบสำคัญรับ.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบสำคัญเงินสดย่อย.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบส่งของ.docDOC40.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบส่งสินค้า_เสร็จรับเงิน_กำกับภาษี.docDOC42.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบเบิกสินค้า.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบเสนอราคา.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบเสนอราคาในการสอบราคาตามแจ้งความสำนักงานคณะก...ZIP4.62 KB<โหลด> | <download> 
ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบเสร็จรับเงิน.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบเสร็จรับเงิน2.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบแจ้งหนี้.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download>
File NameTypeFile SizeFunctions
กรณีติดต่อเรื่องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสีย...DOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
กรณีติดต่อเรื่องทั่วไป หนังสือมอบอำนาจ.docDOC24.50 KB<โหลด> | <download> 
จดหมายนัดสัมภาษณ์งาน.docDOC19.50 KB<โหลด> | <download> 
จดหมายแจ้งผลการนัดสัมภาษณ์.docDOC19.50 KB<โหลด> | <download> 
ตัวอย่างการเขียนรายงานสัมมนา_seminar_peper.zipZIP857.67 KB<โหลด> | <download> 
บันทึกการลงโทษ.xlsXLS16.00 KB<โหลด> | <download> 
บิลเงินสด ใบกำกับภาษี.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
รหัสคำนำหน้าชื่อผู้ประกันตน.docDOC55.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาตัวแทนทั่วไป.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาตั้งสมาคม.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญานายหน้าค้าที่ดิน.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน1.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาบริการ(สำหรับเช่าอาคาร).docDOC51.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาบริการ.docDOC41.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาประนีประนอมยอมความ.docDOC55.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาประนีประนอมยอมความทั่วไป.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาผ่อนชำระหนี้ของบุคคลภายนอก.docDOC40.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญายืมใช้คงรูป.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญารับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล.docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญารับจ้างปั่นเส้นด้าย.docDOC46.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร.docDOC39.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างดูแลการจราจรและรักษาการณ์.docDOC46.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างตกแต่งห้องชุด.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด.docDOC47.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม.docDOC37.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย 2.docDOC46.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย.docDOC47.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างว่าความ.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน.docDOC44.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาหย่า.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง.docDOC51.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม.docDOC58.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คำร้องและทำนอง.docDOC54.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทำนอง.docDOC54.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์.docDOC55.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาแบ่งผลประโยชน์.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิ.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า1.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า2.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า3.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า4.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า5.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่า6.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารตึกแถว.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย.docDOC28.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาโอนหุ้น.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาใช้สิทธิในการจัดพิมพ์.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ค่าบำเหน็จ.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้1.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้สิทธิอาศัย1.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้สิทธิอาศัยและใช้ประโยชน์.docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้สิทธิเก็บกิน.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้สิทธิเหนือพื้นดิน.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้า.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว.docDOC44.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดิน.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแบบที่1.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน1.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือคำเตือน.docDOC21.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือค้ำประกัน.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือค้ำประกัน1.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือค้ำประกัน2.docDOC26.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 02.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 11.docDOC11.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ 2.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ01.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ1.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจ5.docDOC24.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือยินยอมของคู่สมรส1.docDOC26.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือยินยอมของคู่สมรส2.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำการสมรส.docDOC24.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือรับรองการฝึกงาน.docDOC20.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือรับรองการได้รับการปฏิบัติตามสัญญา.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือรับรองสถานะการสมรส.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือรับสภาพหนี้.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกัน.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน.docDOC23.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาจ้างพนักงานประจำ.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน1.docDOC41.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญานายหน้า1.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือเลิกจ้าง.docDOC22.00 KB<โหลด> | <download> 
หัวข้อการปฐมนิเทศ.docDOC23.50 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน.docDOC110.50 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน1.docDOC73.50 KB<โหลด> | <download> 
แบบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน.xlsXLS19.50 KB<โหลด> | <download> 
แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม.docDOC41.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบคำขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน.docDOC22.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบสำคัญรับเงิน.docDOC42.00 KB<โหลด> | <download>


File NameTypeFile SizeFunctions
สัญญาจำนอง.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจำนองที่ดิน.docDOC51.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจำนองห้องชุด.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่.docDOC41.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์.docDOC41.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร.docDOC40.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ.docDOC37.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเพื่อเข้าทำงานทั่วไป.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและแก๊สพร...DOC37.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเหมาถมดิน.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างแรงงาน.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างแรงงาน2.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง.docDOC38.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขาย 2.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขาย วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 2.docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขาย วัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขาย.docDOC49.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขาย1.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์.docDOC38.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน.docDOC40.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทอดตลาด.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายทั่วไป.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์นม.docDOC63.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน.docDOC66.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง 1.docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง.docDOC40.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายสินค้า รับโอนสินค้า.docDOC45.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ.docDOC47.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ดีด.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่า.docDOC37.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่า1.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่า3.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่า4.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่า5.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่า6.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร.docDOC43.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าคลังสินค้า.docDOC40.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าช่วง (แบบที่ 2).docDOC38.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าช่วง1.docDOC39.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าช่วง2.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อ.docDOC49.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อ1.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อที่ดิน.docDOC37.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร.docDOC51.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์.docDOC48.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าตึกแถว.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าทรัพย์สิน.docDOC49.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดิน 2.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดิน1.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดิน3.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2.docDOC36.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว.docDOC41.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์.docDOC38.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าบ้าน 2.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าบ้าน 4.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าบ้าน1.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าบ้าน3.docDOC54.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าบ้าน5.docDOC42.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าปลูกสร้าง 1.docDOC43.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าปลูกสร้าง2.docDOC43.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าปลูกสร้าง3.docDOC44.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าลิขสิทธิ์1.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าลิขสิทธิ์2.docDOC37.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าห้องพัก1.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าห้องพัก2.docDOC40.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า.docDOC50.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร.docDOC44.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน.docDOC44.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าอาคาร.docDOC50.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าอุปกรณ์และทรัพย์สิน.docDOC41.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.docDOC47.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าแบบทั่วไป.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าโกดังสินค้า.docDOC43.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าโรงงาน.docDOC45.50 KB<โหลด> | <download>


File NameTypeFile SizeFunctions
Copyright Act, B.E. 2537 (English).docDOC119.50 KB<โหลด> | <download> 
Plant-vari-final3.docDOC68.50 KB<โหลด> | <download> 
Protection of Layout-Designs of Intergrated C...DOC49.50 KB<โหลด> | <download> 
TRADEMARK ACT.docDOC92.00 KB<โหลด> | <download> 
TRIPS.docDOC129.50 KB<โหลด> | <download> 
worldtrips1.docDOC150.00 KB<โหลด> | <download> 
คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส.docDOC20.50 KB<โหลด> | <download> 
คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน.docDOC25.00 KB<โหลด> | <download> 
บันทึกรับรองการเป็นโสด.docDOC24.50 KB<โหลด> | <download> 
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์.docDOC765.50 KB<โหลด> | <download> 
พนัยกรรมแบบธรรมดา 2.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
พระราชบัญญัติผังวงจร.docDOC295.50 KB<โหลด> | <download> 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร.docDOC332.50 KB<โหลด> | <download> 
พินัยกรรม ของ.docDOC26.50 KB<โหลด> | <download> 
พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ.docDOC26.50 KB<โหลด> | <download> 
พินัยกรรมแบบธรรมดา.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
พินัยกรรมแบบธรรมดา1 (กรณีไม่มีการตั้งผู้จัดกา...DOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
มอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันชำระหนี้.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญา จ้างว่าความ.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้ยืมเงิน(ทั่วไป).docDOC28.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้ยืมเงิน.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดีการพนักงาน.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญากู้เงิน4.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายฝาก 2.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายฝาก 3.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายฝาก.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายฝากทั่วไป.docDOC28.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายฝากทั่วไปแบบที่ 2.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายลดตั๋วเงิน.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาขายหุ้นส่วน.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน(ตู้สแตนเลส).docDOC26.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน(โทรศัพท์เคลื่อนที่).docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน1.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน2.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน3.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน4.docDOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกัน5.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภ...DOC33.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกันการรับฝากทรัพย์.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาค้ำประกันเงินกู้.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขาย.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขาย4.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน1.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน2.docDOC32.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน3.docDOC37.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน5.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน6.docDOC29.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน7.docDOC30.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน8.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง.docDOC52.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน.docDOC55.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน.docDOC71.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น.docDOC42.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด.docDOC58.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด.docDOC43.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้าง 1.docDOC66.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้าง.docDOC60.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้าง2.docDOC87.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบที่...DOC40.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร.docDOC39.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร1.docDOC53.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน.docDOC41.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน...DOC50.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ.docDOC69.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทนายความ.docDOC35.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทำ MODEL.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างทำ PERSPECTIVE.docDOC35.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างว่าความ.docDOC36.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง.docDOC34.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาตัวแทน.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม.docDOC31.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญานายหน้าทั่วไป.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเงินกู้.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเงินกู้1.docDOC38.00 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเงินกู้2.docDOC32.50 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาเช่าซื้อ.docDOC28.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือค้ำประกันการทำงาน.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือประนีประนอมยอมความ.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือพินัยกรรม.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบฉันทะ.docDOC26.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม.docDOC25.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญาค้ำประกัน3.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือสัญญานายหน้า.docDOC33.50 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือโอนสิทธิ.docDOC27.00 KB<โหลด> | <download> 
แบบหนังสือค้ำประกัน.docDOC27.50 KB<โหลด> | <download> 
แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญาจ้าง.docDOC28.00 KB<โหลด> | <download>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น